Методичне об'єднання

 

вчителів початкових класів

1. Загальні положення про МО:

 • Методичне об'єднання вчителів початкових  класів є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи.
 • МО здійснює навчально-виховну, методичну та позакласну роботу з навчальних предметів.
 • Робота МО планується відповідно до вимог стратегічних документів школи.
 • МО створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом.
 • МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.
 • Керівництво МО здійснює голова, який обирається членами МО з числа найбільш досвідчених учителів і затверджується наказом по школі.
 • У своїй роботі МО підзвітні методичній та педагогічній радам.
 • Робота МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємоконтролю.
 • Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора НВР, який керує початковою школою.

2. Основні завдання і функції методичного об’єднання:

 • підвищувати науково-педагогічний та загальнокультурний рівень вчителів, їх психолого-педагогічну майстерність;
 • формувати у педагогів готовність до творчості, самоосвіти та саморозвитку;
 • підвищувати активність вчителів у створенні авторських програм, методичних розробок, дидактичних посібників, методичних рекомендацій тощо;
 • поглиблювати оволодіння інструктивно-методичними та нормативними документами органів освіти;
 • запроваджувати в практику роботи школи рекомендацій науки, перспективного педагогічного досвіду, поєднувати найперспективніші освітні технології;
 • проводити проблемний аналіз результатів освітнього процесу;
 • проводити експертизу вивчення та виконання програм, рівень засвоєння їх учнями відповідно до вимог Державних стандартів;
 • вносити пропозиції щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення;
 • висувати пропозиції щодо організації змісту атестації педагогів;
 • вносити пропозиції щодо організації і змісту досліджень, орієнтованих на покращення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до Державних освітніх стандартів;
 • приймати рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організовує їх розробку та засвоєння;
 • висувати пропозиції щодо покращення навчального процесу в школі;
 • проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей вчителів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;
 • забезпечити інформаційне забезпечення вчителів з проблем освіти, педагогіки, психології, науки;
 • брати участь у дослідно - експериментальній діяльності.

3. Методичне об'єднання займається:

 • розробкою методичного інструментарію для покращення навчально-виховного процесу;
 • експертизою виконання вимог програми;
 • результативністю роботи вчителів;
 • втіленням у робочий процес інтерактивних технологій;
 • аналізує хід та результати інноваційної діяльності;
 • організацією роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективи нововведення та інновацій в межах своєї компетенції;
 • організаціїю різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів, олімпіад, предметних тижнів;
 • керує дослідницькою роботою учнів;
 • обговоренням, рецензуванням, опануванням різних матеріалів, підготовлених на МО.

4. Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання:

 • планування роботи методичного об'єднання;
 • проводити засідання МО 4-5 разів на рік згідно з планом;
 • проведення моніторингу діяльності методичного об'єднання;
 • складання аналітичного звіту роботи;
 • надання практичної допомоги вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок;
 • організація роботи щодо опанування методики викладання молодими вчителями;
 • організація роботи щодо системного вивчення нових програм та підручників;
 • вивчення стану успішності учнів 1-4 класів;
 • відвідування уроків вчителів, взаємовідвідування;
 • допомога у підготовці членів МО до атестації;
 • забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів.

5. Права керівника методичного об’єднання:

 • Формує банк даних про методичну роботу кожного вчителя, його професійні якості, виконання програм, рішень протоколів засідань МО.
 • Організовує виконання плану роботи МО, виявляє та втілює перспективний досвід, надає допомогу вчителям у виконанні навчальних робочих планів, програм, організовує наставництво, систему відкритих уроків.
 • Голова МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, перевірку шкільної документації вчителів, що входять в МО.
 • Має право звертатися за консультацією до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу у школі, виконання трудової дисципліни вчителями, які входять до складу МО.
 • Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.
 • Ставити питання перед адміністрацією про заохочення вчителів.

6. Перелік документів, що відображають діяльність МО:

 • Аналіз роботи МО за попередній навчальний рік, який містить: успіхи, надбання, недоліки та шляхи їх усунення; мету і чітко визначені завдання на новий навчальний рік;
 • план роботи методичного об'єднання (складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні МО і подається адміністрації навчального закладу на затвердження);
 • матеріали засідань методичного об'єднання (протоколи, виступи вчителів, короткі рецензії на відкриті уроки);
 • матеріали тематичних семінарів;
 • картотека ППД;
 • матеріали школи молодого вчителя;
 • каталог друкованих робіт учителів школи;
 • інформація про вчителів - членів МО;
 • методичні картки вчителів – членів МО;
 • інструктивно-методичні документи;
 • теми, над якими поглиблено працює кожен учитель (самоосвіта вчителів) ;
 • графік проведення відкритих уроків, виховних заходів ;
 • заходи зі зміцнення навчально-матеріальної бази;
 • організація позакласної роботи (конкурси, турніри, вечори, фестивалі, предметні тижні, випуски газет тощо);
 • робота над підвищенням якості знань, умінь та навичок учнів (вивчення та аналіз якості знань, умінь та навичок з предметів; рівня вихованості за результатами контрольних робіт, зрізів, анкетування; робота з обдарованими дітьми; план індивідуальної роботи з учнем);
 • заходи з підвищення фахової майстерності педагогів (творчий звіт, взаємовідвідування уроків, виховних заходів; ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури; наставництво; участь у коеференціях, семінарах; виступи, доповіді; робота над створенням власної системи роботи).

    Метою розвитку освіти на період до 2021 року є: підвищення доступності якісної,конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

План засідань методичного об*єднання на 2016-2017 н.р.

I засідання

 

   

 

Дата проведення засідання  26 серпня 2016 року

 

Форма проведення засідання: круглий стіл

 

Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних  закладів у 2016-2017 навчальному році.

 

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об'єднання за 2015-2016 начальний рік та затвердити план роботи на 2016-2017 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

 

 

 

План

 

1.     Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за минулий навчальний рік.

 

2.     Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2016-2017 навчальний рік

 

3.     Опрацювання інструктивно-методичного листа «Особливості організації  навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році»

 

3.1.         Затвердження змін до навчальних програм для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

3.2.         Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх  навчальних закладів.

 

3.3.         Методичні рекомендації для учнів 4-х класів загальноосвітніх  навчальних закладів.

 

3.4.         Використання робочих зошитів у початковій школі

 

3.5.         Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

3.6.         Дотримання вимог державного стандарту у календарному  плануванні вчителів.

 

3.7.         Про обсяг і характер домашніх завдань учнів початкових класів

 

3.8.         Аналіз навчальних  програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II засідання

 

   Жовтень

 

Дата проведення засідання

 

Форма проведення засідання: ділова гра

 

Тема.  Урок – форма підвищення методичної майстерності..

 

Мета.   Обговорити вимоги до сучасного уроку, способи та рівень підготовки вчителів до проведення сучасного уроку.

 

 

 

План

 

1.     Урок – форма підвищення методичної майстерності. Вимоги до сучасного уроку. Підготовка вчителя до сучасного уроку.

 

2.     Адаптація першокласників до шкільного колективу. 

 

3.     Нестандартні уроки – шлях розвитку творчих здібностей школярів.

 

4.     Огляд новинок фахових видань.

 

 

 

 

 

 

 

III засідання

 

   грудень

 

Дата проведення засідання

 

Форма проведення засідання: методичний аукціон

 

Тема.  Ігрова діяльність як метод навчання й розвитку.

 

Мета.   Обговорити вплив ігрової діяльності на навчання й розвиток учнів молодшої ланки.

 

 

 

План

 

1.Ігрова діяльність як метод навчання й розвитку.

 

2. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі.

 

3. Дидактичні можливості використання гри як прийому включення першокласників у мовленнєву діяльність

 

4. Огляд новинок фахових видань.

 

 

 

Засідання МО початкової ланки (06.01.2017 р.)

     06.01.2017 року пройшло засідання МО вчителів початкових класів. Засідання пройшло у нестандартній формі - методичного аукціону на тему "Ігрова діяльність як метод навчання й розвитку".

Засідання МО початкової ланки (11.01.2018 р.)

     11 січня 2018 року керівником МО початкової ланки було проведено засідання методичного об'єднання "Педагогічна кухня" за темою "Компетентнісно-орієнтований підхід учнів початкових класів".

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика

Наш прапор

прапор школи

Емблема школи

Наш гімн

Слова: Вакула О.Ф.

Є  В-Піщане на Сумщині рідній.

Школа невеличка посеред села.

Завітай до неї ти, подружися з дітьми,

Бо найкращі дні для нас – це шкільна пора

Ми гризем граніт науки, біологію вчимо,

Ну а точні всі науки гарно знаємо давно (2)

 

Любим рідну школу і усе навколо

Разом доглядаємо – дорослі і малі,

Не ламай стебельце, просить моє серце,

Краще нам в роботі, друже, ти допоможи.

І тоді нам усміхнуться  квіти радо з квітника,

І найкращі дні почнуться – веселися дітвора (2)

 

І хоч космонавти з нас не виростали,

До зірок далеких ми не летимо.

Та все ж головне те, щоб людьми ми стали,

Істину цю кожен знає з нас давним-давно.

Вчителі нам допоможуть перешкоди всі здолать

І тоді, ми запевняєм, буде все у нас гаразд. (2).