Положення про методичне об`єднання вчителів початкових класів

    Метою розвитку освіти на період до 2021 року є: підвищення доступності якісної,конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки; забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

 

    Сучасна чотирирічна початкова школа має забезпечити становлення особистості молодшого школяра, розкрити потенційні можливості та задатки кожної дитини.

 

    За умов практичної реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні гостро постає завдання підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Цьому значною мірою сприяє організація науково-методичної роботи з учителями, яка повинна здійснюватися на діагностичній основі з урахуванням досвіду та проблем кожного педагога і бути спрямованою на методологічну переорієнтацію навчання на розвиток особистості учня, уміння обирати педагогічні технології, підвищення ефективності уроку та результативності навчання.

 

    На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності вчителів. Адже, якість навчально-виховного процесу значною мірою залежить від учителя, рівня його професійної підготовки. Сучасній школі сьогодні потрібен учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. А впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи шкільних методичних об’єднань. Хрестоматійним став вислів К.Д.Ушинського про те, що «вчитель як фахівець живе доти, поки вчиться». Сприяти вчителю в цьому - провідна роль методичного об’єднання.

 

    МО – це об’єднання вчителів одного предмета, яке націлене на конкретне переосмислення загальнодидактичних, загальнопедагогічних положень стосовно навчально-виховного процесу, вирішує питання відновлення змісту освіти, пошуку ефективних технологій і методик викладання предметів, розвитку й саморозвитку вчителів та учнів.

 

     Вчителі початкових класів школи об'єднані в МО з певним правовим полем.

 

Положення про МО вчителів початкових класів.

 

1.Загальні положення про МО:

 

§  Методичне об'єднання вчителів початкових класів є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи.

 

§  МО здійснює навчально-виховну, методичну та позакласну роботу з навчальних предметів.

 

§  Робота МО планується відповідно до вимог стратегічних документів школи.

 

§  МО створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом.

 

§  МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

 

§  Керівництво МО здійснює голова, який обирається членами МО з числа найбільш досвідчених учителів  і затверджується наказом по школі.

 

§  У своїй роботі МО підзвітні методичній та педагогічній радам.

 

§  Робота МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємоконтролю.

 

§  Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора НВР, який керує початковою школою.

 

 

 

2. Основні завдання і функції методичного об’єднання:

 

§  підвищувати науково-педагогічний та загальнокультурний рівень вчителів, їх психолого-педагогічну майстерність;

 

§  формувати у педагогів готовність до творчості, самоосвіти та саморозвитку;

 

§  підвищувати активність вчителів у створенні авторських програм, методичних розробок, дидактичних посібників, методичних рекомендацій тощо;

 

§  поглиблювати оволодіння інструктивно-методичними та нормативними документами органів освіти;

 

§  запроваджувати в практику роботи школи рекомендацій науки, перспективного педагогічного досвіду, поєднувати найперспективніші освітні технології;

 

§  проводити проблемний аналіз результатів освітнього процесу;

 

§  проводити експертизу вивчення та виконання програм, рівень засвоєння їх учнями відповідно до вимог Державних стандартів;

 

§  вносити пропозиції щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення;

 

§  висувати пропозиції щодо організації змісту атестації педагогів;

 

§  вносити пропозиції щодо організації і змісту досліджень, орієнтованих на покращення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до Державних освітніх стандартів;

 

§  приймати рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організовує їх розробку та засвоєння;

 

§  висувати пропозиції щодо покращення навчального процесу в школі;

 

§  проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей вчителів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

 

§  забезпечити інформаційне забезпечення вчителів з проблем освіти, педагогіки, психології, науки;

 

§  брати участь у дослідно - експериментальній діяльності.

 

 

 

3. Методичне об'єднання займається:

 

• розробкою методичного інструментарію для покращення навчально-виховного процесу;

 

• експертизою виконання вимог програми;

 

• результативністю роботи вчителів;

 

• втіленням у робочий процес інтерактивних технологій;

 

• аналізує хід та результати інноваційної діяльності;

 

• організацією роботи зі створення та збагачення банків даних про перспективи нововведення та іновацій в межахсвоєї компетенції;

 

• організаціїю різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів, олімпіад, предметних тижнів;

 

• керує дослідницькою роботою учнів;

 

• обговоренням, рецензуванням, опануванням різних матеріалів, підготовлених на МО.

 

 

 

4. Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання

 

§  планування роботи методичного об'єднання;

 

§  проводити засідання МО 4-5 разів на рік згідно з планом;

 

§  проведення моніторингу діяльності методичного об'єднання;

 

§  складання аналітичного звіту роботи;

 

§  надання практичної допомоги вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок;

 

§  організація роботи щодо опанування методики викладання молодими вчителями;

 

§  організація роботи щодо системного вивчення нових програм та підручників;

 

§  вивчення стану успішності учнів 1-4 класів;

 

§  відвідування уроків вчителів, взаємовідвідування;

 

§  допомога у підготовці членів МО до атестації;

 

§  забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів.

 

 

 

5. Права голови методичного обєднання:

 

§  Формує банк даних про методичну роботу кожного вчителя, його професійні якості, виконання програм, рішень протоколів засідань МО.

 

§  Організовує виконання плану роботи МО, виявляє та втілює перспективний досвід, надає допомогу вчителям у виконанні навч. Робочих планів, програм, організовує наставництво, систему відкритих уроків.

 

§  Голова МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, перевірку шкільної документації вчителів, що входять в МО.

 

§  Має право звертатися за консультацією до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу у школі, виконання трудової дисципліни вчителями, які входять до складу МО.

 

§  Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.

 

§  Ставити питання перед адміністрацією про заохочення вчителів.

 

 

 

6. Перелік документів, що відображають діяльність МО:

 

§  Аналіз роботи МО за попередній навчальний рік, який містить: успіхи, надбання, недоліки та шляхи їх усунення; мету і чітко визначені завдання на новий навчальний рік;

 

§  план роботи методичного об'єднання (складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні МО і подається адміністрації навчального закладу на затвердження);

 

§  матеріали засідань методичного об'єднання (протоколи, виступи вчителів, короткі рецензії на відкриті уроки);

 

§  матеріали тематичних семінарів;

 

§  картотека ППД;

 

§  матеріали школи молодого вчителя;

 

§  каталог друкованих робіт учителів школи;

 

§  інформація про вчителів - членів МО;

 

§  методичні картки вчителів – членів МО

 

§  інструктивно-методичні документи;

 

§  теми, над якими поглиблено працює кожен учитель (самоосвіта вчителів)

 

§  графік проведення відкритих уроків, виховних заходів

 

§  заходи зі зміцнення навчально-матеріальної бази

 

§  організація позакласної роботи (конкурси, турніри, вечори, фестивалі, предметні тижні, випуски газет тощо)

 

§  робота над підвищенням якості знань, умінь та навичок учнів (вивчення та аналіз якості знань, умінь та навичок з предметів; рівня вихованості за результатами контрольних робіт, зрізів, анкетування; робота з обдарованими дітьми; план індивідуальної роботи з учнем);

 

§  заходи з підвищення фахової майстерності педагогів (творчий звіт, взаємовідвідування уроків, виховних заходів; ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури; наставництво; участь у коеференціях, семінарах; виступи, доповіді; робота над створенням власної системи роботи).

 

   Обговорення питань та прийняття рішень на засіданнях МО фіксує протокол.  Згідно з Інструкцією щодо ведення ділової документації в протоколі зазначаються відповідні реквізити. Протоколи засідань можна оформляти в зошиті або на аркушах в окремій папці. На кожному засіданні приймаються чіткі рекомендації, вносяться конкретні пропозиції з питань, що розглядаються.

 

 

 

   Алгоритм планування роботи методичного об'єднання(за Щербаковою Л.Ф.)

 

      Важливою умовою ефективного планування роботи методоб’єднання вчителів початкових класів є визначення рівня педагогічної майстерності вчителів за допомогою анкет, тестів, методом простого спостереження. У відповідності з рівнем педагогічної майстерності вчителів формується мета методичної діяльності методоб’єднання в двох видах: ближня (безпосередня) мета—вимоги до рівня професійно-педагогічних знань учителя; кінцева—вимоги до рівня вихованості і знань учнів.

 

      Наступний етап—це формулювання єдиної методичної проблеми, аналіз результатів навчально-виховної діяльності, виявлених у процесі контролю, вихід на проблеми, виявлені в ході індивідуального аналізу роботи вчителів, методичного об’єднання. Потім ці проблеми ґрупуються і аналітичною радою визначається проблема, яка характерна для більшості вчителів даного колективу. тільки після цього остаточно формулюється єдина методична тема, яка цікавить усіх.

 

• Визначення рівня педагогічної майстерності вчителів за допомогою анкет,

 

  тестів, методом простого спостереження.

 

• Формулювання двоєдиної мети методичної діяльності МО (* вимоги до рівня

 

  професійно – педагогічних знань вчителя та * вимоги до рівня вихованості та знань учнів).

 

• Формулювання єдиної методичної проблеми, аналіз результатів навчально –

 

  виховної діяльності, виявлених у процесі контролю, вихід на проблеми,

 

  виявлені в ході індивідуального аналізу роботи вчителів, МО.

 

• Визначення найбільш характерної для вчителів проблеми.

 

• Формулювання єдиної методичної теми для всіх учителів початкової школи.

 

    Всю роботу методоб’єдання повинна пронизувати практична направленість. Чим різноманітніші форми роботи, тим більше можливостей у вчителя для творчості.

 

 

 

Індивідуальні форми роботи методичного об'єднання:

 

§  стажування;

 

§  самоосвіта вчителя;

 

§  конкурс “Учитель року”;

 

§  атестація;

 

§  індивідуальні консультації;

 

§  наставництво;

 

§  фестиваль методичних ідей;

 

§  творчий звіт вчителя.

 

Групові форми роботи методичного об'єднання:

 

§  робота методичного об'єднання;

 

§  творчі групи;

 

§  клуби за інтересами;

 

§  тренінги;

 

§  школа удосконалення;

 

§  школа педмайстерності;

 

§  школа молодого вчителя;

 

§  консультативні пункти.

 

Масові форми роботи методичного об'єднання:

 

§  педрада;

 

§  семінари;

 

§  конференції;

 

§  методичні виставки, ярмарки;

 

§  інструктивно – методичні наради;

 

§  предметні декадники;

 

§  педагогічні читання;

 

§  презентації творчих груп, методичних об'єднань;

 

§  методичний ринг;

 

§  тиждень молодого вчителя;

 

§  випуск методичних бюлетенів, рекомендацій.

 

Орієнтири планування роботи шкільного МО

 

Проблемна тема школи

 

Нормативно-правова база організації навчально-виховного процесу

 

Зміст державних програм

 

Діагностика професійної компетентності педагогів

 

Наукова, методична, психолого-педагогічна література

 

Педагогічний досвід                      

 

Результативність атестації       

 

Результативність курсової перепідготовки

 

Рівень знань, умінь і навичок учнів       

 

Самоосвітня діяльність

 

  Життя наполегливо вимагає творчого підходу до підбору тем, над якими будуть працювати протягом навчального року вчителі методоб’єднання. Важливо, щоб поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходили місце питання психології молодшого школяра, проблеми дидактики уроку. Без цього сучасний учитель не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок учнів.

 

 

 

 

 

План засідань методичного об*єднання на 2016-2017 н.р.

I засідання

 

   

 

Дата проведення засідання  26 серпня 2016 року

 

Форма проведення засідання: круглий стіл

 

Тема. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних  закладів у 2016-2017 навчальному році.

 

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об'єднання за 2015-2016 начальний рік та затвердити план роботи на 2016-2017 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

 

 

 

План

 

1.     Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за минулий навчальний рік.

 

2.     Обговорення та затвердження плану роботи МО на 2016-2017 навчальний рік

 

3.     Опрацювання інструктивно-методичного листа «Особливості організації  навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році»

 

3.1.         Затвердження змін до навчальних програм для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

3.2.         Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх  навчальних закладів.

 

3.3.         Методичні рекомендації для учнів 4-х класів загальноосвітніх  навчальних закладів.

 

3.4.         Використання робочих зошитів у початковій школі

 

3.5.         Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

3.6.         Дотримання вимог державного стандарту у календарному  плануванні вчителів.

 

3.7.         Про обсяг і характер домашніх завдань учнів початкових класів

 

3.8.         Аналіз навчальних  програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II засідання

 

   Жовтень

 

Дата проведення засідання

 

Форма проведення засідання: ділова гра

 

Тема.  Урок – форма підвищення методичної майстерності..

 

Мета.   Обговорити вимоги до сучасного уроку, способи та рівень підготовки вчителів до проведення сучасного уроку.

 

 

 

План

 

1.     Урок – форма підвищення методичної майстерності. Вимоги до сучасного уроку. Підготовка вчителя до сучасного уроку.

 

2.     Адаптація першокласників до шкільного колективу. 

 

3.     Нестандартні уроки – шлях розвитку творчих здібностей школярів.

 

4.     Огляд новинок фахових видань.

 

 

 

 

 

 

 

III засідання

 

   грудень

 

Дата проведення засідання

 

Форма проведення засідання: методичний аукціон

 

Тема.  Ігрова діяльність як метод навчання й розвитку.

 

Мета.   Обговорити вплив ігрової діяльності на навчання й розвиток учнів молодшої ланки.

 

 

 

План

 

1.Ігрова діяльність як метод навчання й розвитку.

 

2. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі.

 

3. Дидактичні можливості використання гри як прийому включення першокласників у мовленнєву діяльність

 

4. Огляд новинок фахових видань.

 

 

 

Засідання МО початкової ланки (06.01.2017 р.)

     06.01.2017 року пройшло засідання МО вчителів початкових класів. Засідання пройшло у нестандартній формі - методичного аукціону на тему "Ігрова діяльність як метод навчання й розвитку".

Засідання МО початкової ланки (11.01.2018 р.)

     11 січня 2018 року керівником МО початкової ланки було проведено засідання методичного об'єднання "Педагогічна кухня" за темою "Компетентнісно-орієнтований підхід учнів початкових класів".

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика

Наш прапор

прапор школи

Емблема школи

Наш гімн

Слова: Вакула О.Ф.

Є  В-Піщане на Сумщині рідній.

Школа невеличка посеред села.

Завітай до неї ти, подружися з дітьми,

Бо найкращі дні для нас – це шкільна пора

Ми гризем граніт науки, біологію вчимо,

Ну а точні всі науки гарно знаємо давно (2)

 

Любим рідну школу і усе навколо

Разом доглядаємо – дорослі і малі,

Не ламай стебельце, просить моє серце,

Краще нам в роботі, друже, ти допоможи.

І тоді нам усміхнуться  квіти радо з квітника,

І найкращі дні почнуться – веселися дітвора (2)

 

І хоч космонавти з нас не виростали,

До зірок далеких ми не летимо.

Та все ж головне те, щоб людьми ми стали,

Істину цю кожен знає з нас давним-давно.

Вчителі нам допоможуть перешкоди всі здолать

І тоді, ми запевняєм, буде все у нас гаразд. (2).